Pretraga
RSS Novosti


Držaljanstvo BiH


Novosti


Joomla :
Galerija


Državljanin Sirije pušten iz Imigracionog...

Pročitaj dalje ovo saopšštenje


Parlamentarna komisija u posjeti Službi...

Pročitaj dalje ovo saopšštenje


Direktor ICITAP-a u posjeti Službi...

Pročitaj dalje ovo saopšštenje


Protjeran državljanin Crne Gore...

Pročitaj dalje ovo saopšštenje


Međunarodni dan migranata...

Pročitaj dalje ovo saopšštenje


Posjeta atašea za sigurnost ambasade SAD-a...

Pročitaj dalje ovo saopšštenje
 

Na sljedećim linkovima možete preuzeti potrebne obrasce

Napomena: Obrasci moraju biti isprintani obostrano

P: Koliko stranac smije boraviti u BiH na osnovu bezviznog režima?
O:Bezvizni boravak je pravo na boravak u BiH stranaca koji dolaze iz država bezviznog režima u ukupnom trajanju do 90 dana u periodu od šest mjeseci računajući od dana prvog ulaska, ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom u kojem je BiH ugovorna strana ili odlukom Vijeća Ministara.

P:Da li stranac koji želi boraviti u BiH na osnovu bezviznog režima dužan prijaviti svoj boravak u BiH?

O:Da, strani državljani su obavezni prijaviti boravište Službi za poslove sa strancima – Terenskim centrima ili nadležnoj organizacionoj jedinici nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, ukoliko ima namjeru boraviti duže od tri dana. Stranac u tranzitu do tri dana nije dužan vršiti prijavu.

P:Kakve su obaveze stranih državljana koji žele/namjeravaju raditi u BiH?

O:Ako stranac namjerava boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada, mora imati radnu dozvolu koju je izdao organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca osim kad je ovim zakonom ili međunarodnim sporazumom određeno da za pojedine vrste rada radna dozvola nije potrebna. Dobivanjem radne dozvole se stranac podnosi zahtjev za boravišna viza u BiH bez koje ne može raditi u BiH.

P:Kakav je postupak dobivanja radne dozvole u BiH:

O:1. Stranac pronalazi posao ili biva pozvan da radi

2. Poslodavac pribavlja stranom državljaninu radnu dozvolu u Zavodu za zapošljavanje, a strani državljanin ulazi u Bosnu i Hercegovinu tek nakon pribavljene radne dozvole.

3. Stranac u Službi za poslove sa strancima, po osnovu izdate radne dozvole podnosi zahtjev za odobrenje boravka u BiH. Van BiH zahtjev se Službi podnosi putem diplomatsko konzularnim predstavnistvima u zemlji boravka a u BiH direktno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe. U pravilu, zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka stranac mora podnijeti izvan BiH putem DKP-a BiH, i to lično. Na teritoriji BiH stranac može podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka samo ako je:

a) u BiH ušao s vizom za dugoročni boravak (Viza D); ili

b) državljanin zemlje bezviznog režima.

4. Ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor sa strancem poslodavac ne može zaključiti prije nego sto je strancu odobren privremeni boravak. Poslodavac je dužan Službi dostaviti primjerak zaključenog ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora najkasnije u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora.

P:Kad stranac može početi raditi?

O:Stranac ne može početi raditi u BiH na osnovu radne dozvole prije nego što mu je odobren privremeni bovak. U roku od 15 dana od dana prestanka važenja radne dozvole prestaje važiti i odobrenje privremenog boravka, ako je privremeni boravak odobren po osnovu radne dozvole. Neodobravanjem, prestankom ili otkazom privremenog boravka prestaje važiti i radna dozvola na osnovu koje je tražen ili odobren privremeni boravak u BiH.

 

Služba rješenje donosi i dostavlja ga strancu što prije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako je zahtjev podnesen posredstvom DKP-a BiH, a u roku od 30 dana ako je zahtjev podnesen direktno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe. Ako je zahtjev za odobrenje boravka podnesen na osnovu stava (3) ovog člana, podnosiocu zahtjeva izdaje se potvrda da je podnio zahtjev, koja se smatra odobrenjem boravka dok se o zahtjevu ne donese konačno rješenje.

P:Koliko važi odobrenje privremenog povratka u BiH?

O:Odobrenje privremenog boravka može se izdati najduže na period do jedne godine pod uslovom da je u BiH ušao zakonito i da ispunjava opće uslove za odobrenje boravka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako BiH boravi duže od vremena određenog u odobrenju o privremenom povratku. Boravak u BiH bez dozvole boravka-posljedice? Svaki strani državljanin bez reguliranog boravka u skladu sa zakonima BiH, smatra se ilegalnim migrantom kojem u konačnici prijeti i deportacija iz Bosne i Hercegovine sa izricanjem mjere zabrane povratka u trajanju od minimalno jedne do pet godina.

P:Koji su uvjeti za odobravanje stalnog boravka stranim državljanima?

O:Odobrenje stalnog boravka stranim državljanima se može dobriti strancu pod sljedećim uvjetima:

- da na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Prekidom boravka ne smatra se boravak stranca izvan BiH u trajanju do 90 dana u periodu od jedne godineu toku odobrenog privremenog boravka u BiH

- raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,

- ima osiguran odgovarajući smještaj

- ima osigurano zdravstveno osiguranje

 

  • 1897osoba je do sada prošlo kroz Imigracioni centar
  • Trenutno 3 korisnika borave u Imigracionom centru i to državljana:
  • Sirije,
  • Iraka,
  • Turske,
</div>